Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Wzgórze

Regulamin organizacyjny Klubu Dziecięcego

Rozdział 1 – Organizacja wewnętrzna Klubu

§ 1

 1. W skład Klubu dziecięcego wchodzą:
  1. Osoba kierująca Klubem
  2. Jeden oddział opieki nad dziećmi w wieku od roku do lat 3
 2. Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna Klubu jest zorganizowana poza jego strukturą organizacyjną.

§ 2

 1. Do zadań osoby kierującej Klubem dziecięcym należy:
  1. kierowanie klubem i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. zapewnienie warunków do właściwego wykonywania zadań statutowych klubu,
  3. zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań,
  4. nadzór nad przestrzeganiem w klubie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. współpraca z rodzicami,
  6. nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników klubu.
 2. Do zadań działu opieki nad dziećmi należy w szczególności:
  1. sprawowanie opieki nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  2. tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz programu adaptacji,
  3. działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie,
  4. współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną,
  5. dbałość, aby w pomieszczeniach klubu , w których przebywają dzieci, w czasie ich pobytu był stale zapewniony porządek,
  6. współpraca z rodzicami, obejmująca:
   1. przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,
   2. stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców w prowadzonych w klubie zajęciach z dziećmi,
   3. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie opieki nad dzieckiem oraz wspieranie w wychowaniu i edukacji dziecka.
§ 3

Ustala się w Klubie dziecięcym następujący wykaz stanowisk pracowniczych:

 1. Osoba kierująca klubem,
 2. opiekunowie,

§ 4

 1. Do obowiązków opiekuna należy wykonywanie zadań określonych w § 2 ust. 2.
 2. Jeden opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci.

Rozdział 2 – Zarządzanie Klubem

§ 5

 1. Klubem kieruje jednoosobowo osoba kierująca.
 2. W razie nieobecności osoby kierującej zastępuje go wskazany przez niego pracownik klubu.

Rozdział 3 – Czas pracy Klubu

§ 6

 1. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni, w których wypadają dni wolne od pracy określone w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Rozdział 4 – Ramowy rozkład dnia

§ 7

Ustala się następujący ramowy rozkład dnia dla dziecka przebywającego w Klubie:

 1. w godzinach od 8.00 do 9.00 – przyjmowanie dzieci,
 2. w godzinach od 8.30 do 9.00 – śniadanie,
 3. w godzinach od 9.30 do 12.00 – zabawy i drugie śniadanie,
 4. w godzinach od 11.30 do 12.00 – obiad,
 5. w godzinach od 13.00 do 14.30 – odpoczynek lub zabawy,
 6. w godzinach od 14.30 do 15.00 – podwieczorek,
 7. w godzinach od 15.00 do 16.00 – zabawy i odbieranie dzieci przez rodziców.