Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Wzgórze

Statut - Klubu dziecięcego

§ 1

Klub dziecięcy stanowi formę opieki nad dziećmi w wieku od roku do lat trzech w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) i działa na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 2

Nazwa Klubu brzmi Klub dziecięcy i używa się jej w pełnym brzmieniu.

§ 3

Miejscem prowadzenia działalności przez Klub dziecięcy jest budynek przy ul. Grynia 6 w Dąbrowie Górniczej.

§ 4

Klubem dziecięcym kieruje osoba posiadająca wymagane kwalifikacje.

§ 5

Organem prowadzącym Klub dziecięcy jest CONCEPT Klaudyna Szczęsna 41-300 Dąbrowa Górnicza  ul. Grynia 6.

§ 6

Celem Klubu dziecięcego jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

§ 7

Do zadań Klubu dziecięcego należy:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb,
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny,
 4. kształtowanie w dzieciach umiejętności życia w grupie,
 5. tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem,
 6. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Klubie dziecięcym.
 7. dostosowanie wyżywienia do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci.
 8. opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosowanie do zgłaszanych przez rodziców potrzeb,
 9. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,

§ 8

Klub dziecięcy realizuje cele i zadania poprzez:

 1. sprawowanie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych przez wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie,
 2. tworzenie i realizację programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz programu adaptacji,
 3. działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie,
 4. współpracę ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną,
 5. dbałość, aby w pomieszczeniach Klubu dziecięcego były stale zapewnione czystość i porządek,
 6. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukacje dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 7. współpracę z rodzicami, obejmującą:
  1. przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,
  2. stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Klubie dziecięcym,
  3. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez psychologa lub pedagoga w zakresie opieki nad dzieckiem oraz wspierania w wychowaniu i edukacji dziecka.

§ 9

 1. Klub dziecięcy funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz dni umownie ustalonych z Rodzicami lub Opiekunami Prawnymi.
 2. Klub dziecięcy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:30.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną Klubu dziecięcego jest grupa licząca nie więcej niż 21 dzieci.
 4. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc w Klubie dziecięcym, a w przypadku gdy wszystkie miejsca w Klubie są zajęte a któreś z dzieci uczęszczających do Klubu jest nieobecne przez dłuższy okres czasu Klub może przyjąć inne dziecko na miejsce dziecka czasowo nieobecnego z tym zastrzeżeniem, że umowa będzie zawierana jedynie na okres planowanej nieobecności dziecka czasowo nieobecnego.
 5. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu dziecięcego jest wypełnienie „Karty Zgłoszenia dziecka”, zapoznanie się rodziców ze statutem i regulaminem placówki, podpisaniem Umowy o świadczeniu usług przez Klub dziecięcy, wpłaty wpisowego w momencie zapisania dziecka do Klubu dziecięcego. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z uczęszczania do Klubu dziecięcego z przyczyn leżących po stronie rodziców.
 6. W razie planowej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany powiadomić pracownika placówki do godziny 7:00.
 7. Proces rekrutacji do Klubu uwzględnia zasadę równości szans, z tym zastrzeżeniem, że w sposób preferencyjny traktowane są rodziny wielodzietne oraz dzieci niepełnosprawne.

§ 10

Wysokość opłat i szczegółowe zasady ich wnoszenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Klubem dziecięcym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 11

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju wychowanków, Klub dziecięcy organizuje żywienie.
 2. Korzystanie z posiłków w Klubie dziecięcym jest odpłatne.
 3. Szczegółowe warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala osoba kierująca Klubem dziecięcym w porozumieniu z osobą prowadzącą klub.
 4. W zależności od długości pobytu i warunków ustalonych z rodzicami (opiekunami prawnymi) Klub dziecięcy zapewnia wychowankom:
  1. śniadanie,
  2. drugie śniadanie,
  3. obiad,podwieczorek.

§ 12

 1. Czesne za pobyt dziecka w Klubie dziecięcym wnosi się z góry, do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
 2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

§ 13

W przypadku rodzin wielodzietnych rodzice zwolnieni są z jednorazowej opłaty wpisowej dla każdego dziecka.

§ 14

W przypadku nieobecności dziecka w klubie osoba kierująca klubem może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.

§ 15

Dziecko może przebywać w Klubie dziecięcym – na podstawie umowy , jednak nie dłużej niż do godziny 16:30.

§ 16

Za czas nieobecności dziecka w Klubie dziecięcym nie będzie naliczona opłata za wyżywienie pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia przez rodzica.

§ 17

Rodzice informują kierownictwo Klubu dziecięcego o nieobecności dziecka w pierwszym dniu tej nieobecności.

Organ prowadzący