"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
Charles Chaplin
≡ MENU
Regulamin

Regulamin

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Niepublicznego „BAJKOWE WZGÓRZE”

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Statut Przedszkola Niepublicznego „Bajkowe Wzgórze”

 

§ 1

Podstawowe zasady przebiegu procesu rekrutacyjnego

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od dwóch do sześciu lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło dwa lata zgodnie z art. 14 ust.16 Ustawy o systemie oświaty.
 3. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.
 4. Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok, do momentu wyczerpania wolnych miejsc. Zapisy na nowy rok szkolny (od września) przyjmowane są przez cały rok, a wyniki rekrutacji ogłasza się do 30 maja poprzedzającego dany rok szkolny.
 5. W każdym roku szkolnym pozostawia się trzy miejsca do dyspozycji organu prowadzącego.
 6. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi właściciel/dyrektor placówki.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przy zapisywaniu dziecka:
  1. złożyć wypełniona kartę przyjęcia do przedszkola oraz wypełnić ankietę „Poznajemy naszego przedszkolaka”,
  2. uiścić opłatę ,,wpisowe” w wysokości  150,-zł 
  3. podpisać umowę o świadczenie usług w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.
 8. Rezygnacja z miejsca w przedszkolu po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej może odbyć się przez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki.
 9. W przypadku powiadomienia o rezygnacji z miejsca w przedszkolu wpisowe nie podlega zwrotowi.
 10. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 11. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie są powiadamiani przez dyrektora/właściciela placówki ustnie przy złożeniu kwestionariusza lub telefonicznie do 30 maja. Przedszkole nie wywiesza list dzieci przyjętych.
 12. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania informacji o wynikach rekrutacji mają prawo złożyć pisemne odwołanie od decyzji na ręce dyrektora placówki. Dyrektor informuje pisemnie o wyniku odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania. Decyzja ta jest ostateczna.
 13. Dzieci, których nie przyjęto do przedszkola w pierwszym terminie, zostaną wpisane na listę rezerwową. Mogą być przyjęte do przedszkola w sytuacji rezygnacji osoby przyjętej z pierwszej listy, z uwzględnieniem danej grupy wiekowej.

 

§ 2

Szczegółowe kryteria rekrutacji

 

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż przewidywany limit miejsc stosuje się szczegółowe kryteria naboru. W kryteriach tych uwzględniane są:

 1. pierwszeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Bajkowe Wzgórze,
 2. pierwszeństwo dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego Bajkowe Wzgórze,
 3. kolejność zgłoszeń według danego rocznika i liczby wolnych miejsc w danej grupie,
 4. pierwszeństwo dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 5. pierwszeństwo dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,
 6. pierwszeństwo dzieci z rodzin zastępczych,
 7. pierwszeństwo dzieci pięcioletnich, które podlegają rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu.
 8. w przypadku zapisania drugiego dziecka przysługuje zniżka, sytuację tą reguluje cennik, będący załącznikiem do umowy o świadczeniu usług.

 

§ 3

Dokumentacja procesu rekrutacji

 

W przedszkolu obowiązują następujące dokumenty dotyczące rekrutacji:

 1. karta zgłoszenia  przyjęcia dziecka do przedszkola,
 2. ankieta „Poznajemy naszego przedszkolaka”,
 3. umowa o świadczenie usług.

 

§ 4

Przepisy dodatkowe

 

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie Przedszkola Niepublicznego ,,Bajkowe Wzgórze”
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci są przyjmowane do przedszkola decyzją właściciela/dyrektora przedszkola w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem    01.09.2015 r.